TermészetBÚVÁR magazin

 A természetről szól – mindenkihez!
Értéket, szépséget kínál évente hatszor
52
látványos, tartalmas oldalon!
Ára: 650 Ft. Előfizetési díja: egy évre 3300 Ft.

 

 

Megrendelhető a szerkesztőségben, Budapesten a Magyar Posta kerületi ügyfélszolgálati irodáiban, más településeken a hírlapkézbesítéssel foglalkozó postahivatalokban.

 

A magazin jellemzői

A TermészetBÚVÁR hazánk (sőt talán Európa) egyik legnagyobb múltú tudományos ismeretterjesztő orgánuma. A Franklin Társulat 1935-ben alapított, BÚVÁR című havilapjának jogutódjaként 1990 óta szolgálja fő hivatásként, határokon átnyúló tudásgyarapítással, szem­lé­let­for­má­lással, tehetséggondozással a környezeti tudatosság erősítését.

Kéthavonként vágott B/4-es formátumban (225x290 mm), 90 grammos műnyomó papíron, 48 színes oldalon jelenik meg. Példányszáma meghaladja a tizenkétezret. Ebből 4200–4300 az előfizetőkhöz jut el. Cikkeit számonként 115–125 színes fotó és grafika illusztrálja.

Lapunk terjesztésében egyaránt részt vesz a LAPKER, a Magyar

Posta és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.. Munkánk hatásfokát azonban megnöveli, hogy több területen is a magunk lábára álltunk. Az oktatási intézményekkel és a civil szervezetekkel kialakított, széleskörű együttműködésünk kamatoztatásával létrehoztuk saját előfizetői hálózatunkat. Ez három és félszer annyi megrendelőt számlál, mint a Magyar Postáé, amely egyáltalán nem, vagy csak nehézkesen alkalmazkodik az esetenkénti igényekhez. A hivatásos hírlapárusítás fehér foltjait az alapítványunkhoz kötődő 75 önkéntes terjesztő segítségével csökkentjük.

A lap remittendáját visszagyűjtjük és utólagos értékesítéssel, illetve alapítványunk közhasznú tevékenységének keretében, szintén a tudásgyarapítás, a szemléletformálás és a tehetséggondozás szolgálatában hasznosítjuk. A maradványpéldányok döntő része a Magyar Lapkiadók Egyesülete HÍD (Hírlapot a Diákoknak) Programját segíti. Ennek tavaszi, valamint őszi akciója szakköri foglalkozások és más összejövetelek formájában, pedagógusok irányításával száz oktatási intézmény fiataljainak olvasásra neveléséhez járul hozzá a kiadóktól díjtalanul kapott sajtótermékek felhasználásával.

Mindezen felül új eszközzel is kiegészítettük a TermészetBÚVÁR hagyományos megjelenését. Némi túlzással beléptünk a digitális tudásgyarapítás, szemléletformálás, tehetséggondozás birodalmába. Az internetes előfizetés, vásárlás lehetőségének megteremtésével 2012 októberétől online is elérhetővé tettük magazinunkat az érdeklődők számára.

Tartalmi törekvések

Ökológiai magazinunk fő hivatásként szolgálja a kor követelményeinek megfelelő környezeti kultúra (szemlélet és magatartás) megalapozását; a tudomány és a társadalom kapcsolatainak, párbeszédének erősítését, a kutatási eredmények terjesztését. Megkülönböztetett figyelmet fordít a felnövekvő korosztályok környezeti tudatosságának erősítésére.

Cikkeink kizárólag hiteles szakmai forrásokra támaszkodnak. A tudományos ismeretterjesztés eszközeivel segítik a természet értékeinek, szépségeinek felfedezését, és az értük érzett, válltitle egyéni illetve közösségi felelősség erősítését.

Családi érdeklődés felkeltésére és kielégítésére törekszünk. Programunk arra az alapelvre épül, hogy a kor követelményeinek megfelelő környezeti kultúra megteremtése és minél szélesebb körű meghonosítása a családban kezdődik. A stúdium az iskolában folytatódik, és csak akkor hozhat eredményt, ha példa, élmény, ismeret együtt formálja a felnövekvő korosztályok szemléletét, magatartását, világképét.

Magazinunk a szívhez és az észhez együtt szólva egységes egészként jeleníti meg a hazát. Be­mu­tat­ja természetes és al­kotott értékeit, ezzel is egyengeti megszerettetésének útját. Szemléletes példákkal bizonyítja az ember és a természet szoros kapcsolatát, egymásra uttitle­ságát. A tőlünk földrajzilag távoli országok élőhelyeinek megismertetésével erősíti az egyetemesség, az összetartozás gondolatát. Szolgáltatásaival pedig arra ösztönöz, hogy minél többen töltsék kellemesen és hasznosan szabadidejüket a természetben.

A TermészetBÚVÁR minden számában önálló rovatban teremtünk fórumot a környezeti neveléssel foglalkozó szakemberek számára. Folytatjuk a legfontosabb ökológiai alapfogalmakat értelmező és gyakorlati példákkal alátámasztó sorozatunkat. Ezért is nagy értékünk, hogy alkotótársaink tekintélyes része a TermészetBÚVÁR profiljával megegyező vagy rokon tu­dományterületeken tevékenykedik. Az akadémikus, tanszékvezető egye­temi tanár, illetve kutató szerzőink körét a természetvédelem magasan képzett szakértői, pedagógusok, a hazai természetfotósok színe-java és rangos szakemberek teszik teljessé.

Magazinunk hat számának elkészítéséhez évenként 110–120 külső szerző, szakértő, természetfo­tós segít­ségét vesszük igénybe. Szerkesztőbizottságunkat, amelynek egyik tagja akadémikus, az MTA doktora irányítja. Mindössze kéttagú szerkesztői „gárdánk” csak velük együttműködve tudja elérni, hogy cikkeink tudományosan megalapozott, hitelesen korszerű ismereteket közvetítsenek.

Programunk célcsoportja

A TermészetBÚVÁR tíz olvasója közül öt az általános és középiskolák, a pedagógusképző intézmények diákja, tanára, akiknek révén családok sokaságához is eljutnak cikkeink. A vásárlók, előfizetők többi része a legkülönfélébb területek művelője, illetve korosztályok képviselője.

A cikkeinket a sikeres szerepléshez nélkülözhetetlen szakmai forrásmunkaként felhasználó nemzetközi,valamint országos természet- és környezetismereti versenyek meghatározó szerepet töltenek be a tehetséggondozásban. Fiatalok ezreit ösztönzik önálló kutatómunkára, nemes versengésre, a kötelezőnél nagyobb feladatok megoldá­sára és a fenntarthatóság követelményeit vállaló, környezettudatos Magyarország alapjait erősítik. Diák részvevőik már gyerekemberként bizonyítják tudásszomjukat. Programunk megvalósítása így a tudomány utánpótlásának neveléséhez is hozzájárul.

Az oktatási intézmények pedagógiai programjának kötelező része lett a környezeti nevelés, megsokszorozódott az erdei iskolák száma. Az ökoiskolák országossá vált mozgalma a környezettudatos (fenntartható, környezetkímélő, környezetbarát) gondolkodás és magatartás követelményeinek megismerését és önkéntes vállalását társítja a kötelező tananyaghoz. Az ehhez útmuta­tást adó szakmai irodalom azonban többnyire hiányzik. Ezért részt vállalunk az előrelépés útjának egyengetéséből.

A munkánk eredményeit kamatoztató rétegek és korosztályok különösen nyitottak a hiteles forrásból származó, tudományosan megalapozott új ismeretek befogadására. A pedagógusok élethivatásként foglalkoznak a tanítványaikkal. A Kitaibel Pál középiskolai biológiai és környezetvédelmi verseny, illetve a Sajó Károly Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny a szomszédos országok magyarlakta vidékein is gyökeret eresztett. Ez önmagában is azt bizonyítja, hogy jó helyre kerül a TermészetBÚVÁR értékeinek megőrzésére és gyarapítására nyújtott támogatás. 

A kéthavonként megjelenő magazin költségeinek mintegy a felét az árbevételek, míg a többit  különféle pályázatokon elnyert támogatások fedezik.

 

 A TermészetBúvár fő mecénásai:

A TermészetBÚVÁR ALAPÍTVÁNY ÉS MAGAZIN TÁMOGATÓI: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás, Magyar Tudományos Akadémia, Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti Együttműködési Alap, Nemzeti Tehetség Program, Szerencsejáték Service Nonprofit Kft., Egis Gyógyszergyár Zrt. és az szja 1 százalékával, adományaikkal, vásárlásaikkal segítő olvasók.

 

A lap nagyon sokat köszönhet annak a csaknem 121 önkéntes terjesztőnek, aki az új ismeretekre legnyitottabb és legfogékonyabb rétegekhez, az általános és középiskolák diákjaihoz egyengeti a friss számok útját.