A TermészetBÚVÁR Alapítvány, 2009

A közhasznúság mérlegén

Munkánk 2009-ben is a nevelés, az oktatás, a képességfejlesztés és az ökológiai ismeretterjesztés területén kamatozott. Megkülönböztetett figyelmet fordítottunk a környezeti nevelés eszköztárának gazdagítására, miközben természetvédelemmel és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat is megoldottunk.
Hagyományainkhoz híven társrendezői, illetve szakmai támogatói voltunk öt olyan országos, illetve nemzetközi természet- és környezetismereti, biológiai és földrajzi tanulmányi versenynek, amely meghatározó szerepet tölt be a hazai tehetséggondozásban és a felnövekvő korosztályok környezeti tudatosságának erősítésében.
A versenyek diák részvevőit és felkészítő tanárait az iskolai megmérettetésektől az országos döntőig a sikeres szerepléshez nélkülözhetetlen szakmai irodalommal és illusztrációs anyagokkal láttuk el. Szakértőink közreműködtek az egymást követő fordulók feladatainak az összeállításában és az országos döntők zsűrijeinek a munkájában. A versenyek legjobbjainak díjazásához is hozzájárultunk. A Kaán Károly-verseny szervezőinek kérésére mi jutalmaztuk meg a megyei döntők kiemelkedő szereplőit.
Internetes honlapunkon és a kiadói gondozásunkban megjelenő TermészetBÚVÁR-ban közreadtuk a hozzánk kötődő tanulmányi versenyek felhívásait. Folyamatosan tájékoztattunk a felkészüléshez nélkülözhetetlen tudnivalókról, és a maga nemében egyedülálló képtárral alapoztuk meg a megmérettetések fajismereti feladatainak a megoldását.
A 34. alkalommal megrendezett Kitaibel Pál Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Versenyen hazánk, valamint Szlovákia és Románia magyarlakta településeinek 297 középiskolájából összesen ötezer-kétszázegy fiatal vett részt. A 17. Kaán Károly Országos Környezet- és Természetismereti Versenyre több mint nyolcezren, a 19. Herman Ottó Országos Biológiai Versenyre tizennyolcezren, míg a Teleki Pál Országos Földrajz-földtan Versenyre húszezren jelentkeztek. A Sajó Károly Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny részvevőinek száma meghaladta a tizenötezret.
A TermészetBÚVÁR Alapítvány társrendezői közreműködésével és szakmai támogatásával megrendezett tudáspróbákra Budapestről és hazánk 19 megyéjéből benevezett tudóspalánták felkészítését, sikeres szereplését és a többfordulós megmérettetések lebonyolítását pedagógusok ezrei segítették. A Balatonalmádiban, Budapesten, Győrött, Kisújszálláson, Mezőtúron és Mosonmagyaróváron megrendezett döntők feltételeinek megteremtésében szintén szakemberek sokasága működött közre.
A környezeti nevelés eszköztárának gazdagítását szolgáló tevékenységünkben kiemelkedő szerepe volt a TermészetBÚVÁR című ökológiai magazinnak. Ennek gondozását azért kell 1991 óta ellátnunk, mert veszteségei miatt egyetlen hivatásos kiadó sem vállalja fenntartását. A kéthavonként 48 négyszínnyomású oldalon megjelenő, országos terjesztésű lap számai csaknem hetvenezres olvasótábort érnek el. Példányainak számottevő része ugyanis iskolai és családi közösségekhez jut el, és a legtöbb helyen kézről kézre jár. Ráadásul időtálló tartalma, az írott szóhoz társuló látványos illusztrációkkal együtt, arra is képes, hogy visszatérően tartós érdeklődést tartson fenn.
A lap arculatát, tartalmi jellemzőit olyan szerkesztőbizottság segítségével formáltuk, amelyben három országos és két regionális civil szervezet vezetői is részt vesznek. (Magyar Természettudományi Társulat, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, Csongrád Megyei Természet- és Környezetvédő Egyesület (CSEMETE), Tűzliliom Környezetvédő Oktatási Központ Egyesület).
A TermészetBÚVÁR tavalyi évfolyamának 288 oldalából 223 a környezeti nevelés eszköztárát gazdagította. Ebből 125 oldalt a hozzánk különösen közel álló öt tudáspróba diák részvevői, valamint felkészítő tanárai használtak fel a sikeres szerepléshez nélkülözhetetlen szakmai irodalomként.
Az ökológiai magazin árus és előfizetői példányai a LAPKER, a regionális részvénytársaságok, a Magyar Posta, az alapítvány önkéntes terjesztői feladatokat vállaló 98 segítőtársa és munkaszervezetünk tagjai révén Budapest minden kerületébe és hazánk valamennyi megyéjébe eljutottak. Hosszabb távon szinte ugyanazt tapasztalhatnánk, ha Magyarország térképén a kiadványainkból vásárlók földrajzi elhelyezkedését is feltüntetnénk.
A TermészetBÚVÁR életben tartása és értékeinek megőrzése mellett befejeztük és megjelentettük az Értékőrző Magyarország – Nemzeti parkok, világörökség című albumunk bővített, új kiadását. A leghitelesebb forrásokból merített naprakész ismereteket tartalmazó könyv az írott szó és a különleges képanyag segítségével elénk tárja az UNESCO világörökségi listájára eddig felvett nyolc hazai helyszínt. Egyedülálló újdonságként kulturális és természeti örökségünknek azt a tíz értékét is bemutatja, amely a világörökség előszobájában vár a nemzetközi elismerésre. Végezetül mind a tíz magyar nemzeti park felfedezésére is lehetőséget kínál. A 272 oldalas, keményfedelű kötet harminckét fejezetét 464 színes fotó és 22 térkép illusztrálja.
Kiemelten közhasznú szerepvállalásunk részeként sok olyan hazai és határon túli kérést teljesítettünk, amelyet anyagi gondokkal küszködő oktatási intézmények, családok, könyvtárak, egészségügyi, szociális, egyházi és más intézmények címeztek nekünk.
Magazinunk friss számainak ajándék példányaival megteremtettük a nemzetközi Kitaibel Pál- és Sajó Károly-versenyen részt vevő erdélyi és felvidéki fiatalok, valamint pedagógusaik sikeres szereplésének feltételeit. Folyamatosan hozzájárultunk a természet- és környezetvédelem jeles napjaihoz kötődő, illetve a hozzánk tematikailag közel álló vetélkedők, pályázatok, kiállítások és más megmozdulások részvevőinek jutalmazásához.
Bekapcsolódtunk a Magyar Lapkiadók Egyesülete HÍD (Hírlapot a Diákoknak) programjába. Ez a közoktatási intézmények Mozgókép és médiaismeret tantárgyához kapcsolódik, és ingyenes sajtótermékekkel segíti a tanórákon, illetve a szakkörökben és diákkörökben végzett nevelőmunkát. Célja a diákok olvasásra ösztönzése és a lapok, folyóiratok iránti érdeklődés növelése. Ennek 2009. tavaszi és őszi ciklusa csaknem száz középiskola 23 000 fiataljának tájékozódását segítette.
Sajnos, a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán 2009-re megítélt 1 400 000 forintos támogatás alapítványunk közhasznú tevékenysége kiadásainak mindössze 2,55, közvetlen működési költségeinek 7,9 százalékát fedezte. Ebből tevékenységi körünk bővítésére nem futotta, sőt, korábbi kötelezettségvállalásaink egy részének leépítésére kényszerített bennünket. A szomszédos országok magyarlakta vidékein élő 148 partnerünk például több mint tizenöt éves együttműködés után nem kapja meg tőlünk azokat a kéthavonkénti ajándékküldeményeket (a környezeti nevelést szolgáló szakmai anyagokat), amelyekkel munkájukat segítettük. A drasztikusan megnőtt postaköltségek kiegyenlítésére ugyanis nincs pénzünk.
Munkánk azonban ennek ellenére számottevő szerepet játszott a civil szektor életében. A környezeti nevelés eszköztárát hiteles információkkal és magas színvonalú illusztrációkkal gazdagító szakmai anyagaink közvetlen és kisugárzó hatása széles körben kamatozott főként a települési és a regionális civil szervezetek életében, kezdeményezéseiben, akcióiban. A díjazásra, jutalmazásra felhasznált, forgalomból kivont kiadványaink pedig hozzájárultak a szervezők anyagi gondjainak enyhítéséhez, és maradandó élménnyel ajándékozták meg a legaktívabb részvevőket.

Budapest, 2010. április 21.

A TermészetBÚVÁR Alapítvány Kuratóriuma

 

Mérleg a számok nyelvén

 

 

Az összes közhasznú tevékenység bevétele

47 509 eFt

– Közhasznú célra, működésre kapott támogatás
Ebből 1 %
- 3 478 eFt

6 460 eFt

– Pályázati úton elnyert támogatás

21 130 eFt

– Közhasznú tevékenységből származó bevétel

19 519 eFt

A vállalkozási tevékenység bevétele

11 081 eFt

Összes bevétel

58 190 eFt

A közhasznú tevékenység ráfordításai

49 669 eFt

– Anyagjellegű ráfordítások

35 561 eFt

Személyi jellegű ráfordítások
12 361 eFt
– Értékcsökkenési leírás

103 eFt

– Egyéb ráfordítások
245 eFt
– Pénzügyi műveletek ráfordításai
1 399 eFt

A vállalkozási tevékenység ráfordításai

11 190 eFt

– Anyagjellegű ráfordítások

7 882 eFt

Személyi jellegű ráfordítások

2 899 eFt

Értékcsökkenési leírás
24 eFt
Egyéb ráfordítások
57 eFt

– Pénzügyi műveletek ráfordításai

328 eFt

Összes ráfordítás

60 859 eFt

Tárgyévi vállalkozási eredmény

-109 eFt

Tárgyévi közhasznú eredmény

-2 560 eFt

Tárgyévi eredmény

-2 669 eFt

Vezető tisztségviselő tiszteletdíja

150 eFt