TermészetBÚVÁR Alapítvány


Közhasznú szervezet

 

Adószáma:

19624246-2-41

 

Bankszámlaszáma:

10300002-20172200-00003285

 

 

 

1990-ben életre hívott alapítványunk fő működési területe a nevelés, az oktatás, a képességfejlesztés, az ismeretterjesztés. Az ember és a természet viszonyának jobbításáért, a környezetkímélő, környezetbarát életmód ökológiai megalapozá­sáért, a környezeti nevelés eszköztárának gazdagításáért dolgozunk. A kiemelkedően közhasznú minősítést 1999-ben nyertük el, a 2012. évi törvénymódosítás óta a közhasznú kategóriába tartozunk.

Társrendezői, illetve meghatározó szakmai támogatói vagyunk öt országos, illetve nemzetközi természet- és környezetismereti tanulmányi versenynek, amelyek meghatározó szerepet töltenek be a tehetséggondozásban, a felnövekvő korosztályok környezeti tudatosságának erősítésében. Ezek mindegyike civil összefogás eredményeként, helyi kezdeményezésből nőtt országos, illetve határokon átnyúló mozgalommá.

A tudáspróbák diák részvevőit és felnőtt segítőtársaikat – előzetesen egyeztetett program alapján – a sikeres szerepléshez nélkülözhetetlen szakmai irodalommal, valamint illusztrációkkal látjuk el. Internetes honlapunkon és a kiadói gondozásunkban megjelenő TermészetBúvár magazinban közreadjuk a versenyek felhívásait.

Folyamatosan tájékoztatunk a felkészüléshez nélkülözhetetlen tudnivalókról. A maga nemében egyedülálló képtárral alapozzuk meg a megmérettetések fajismereti feladatainak a megoldását, majd a döntők eredményeiről is beszámolunk. Szakértőink közreműködnek az egymást követő fordulók feladatainak az összeállításában és az országos döntők zsűrijeinek a munkájában. Különösen fontos feladatokat oldanak meg Gután a Sajó Károly Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny szlovákiai regionális döntőjében.

A célok ismertetése.

A tudáspróbák olyan tanulóknak kínálnak bizonyítási lehetőséget, akik az iskolai tananyagon kívül többet szeretnének megtudni az őket körülvevő világ jelenségeiről, a természetben és társadalomban zajló folyamatok összefüggéseiről. A versenyek magukban foglalják a biológia, az ökológia, a földrajz és a földtan tantárgyi ismeretanyagán túl a TermészetBúvár magazinban, a szerkesztőség által megjelölt cikkek ismeretét is.

A kompetencia alapú oktatás széles palettája jelenik meg minden fordulóban, így az összefüggés, az információ kere­sése, a szövegértés, az oknyomozó képességek, a problémamegoldó gondolkodás, az adatok értelmezése, érvelés, és a kommunikációs készségek. Minden versenyző ötperces kiselőadás formájában mondhatja el és értelmezheti az általa vizsgált természeti, környezeti jelenségeket.

Alapítványunk figyelembe veszi a kötelezőnél nagyobb feladatok megoldására vállalkozó fiatalok ezreit nemes versengésre ösztönző természet- és környezetismereti tudáspróbák igényeit és megmérettetéseinek menetrendjét. Magazinunk minden számában gondoskodunk arról, hogy kellő választékot kínáljunk a sikeres felkészüléshez és szerepléshez nélkülözhetetlen szakmai irodalomból, valamint illusztrációkból.

Nyomon követjük, hogy a januárral kezdődő iskolai vetélkedőktől a regionális versenyeken át az általában májusban lezajló országos, illetve nemzetközi döntőkig mivel segíthetjük a legjobban a részvevőket. Beszámolunk a seregszemléket lezáró események eredményeiről. Összegyűjtjük, majd közreadjuk az ifjú tehetségek önálló kutatómunkájáról, megfigyeléseiről beszámoló legjobb kiselőadásokat, amelyek jó mintát, példát, ösztönzést adhatnak a felnövekvő korosztályok számára a folytatáshoz. Ezzel párhuzamosan felhívjuk a figyelmet a természet- és környezetvédelem jeles napjaira. Erőnk, lehetőségeink szerint hozzájárulunk a különféle megemlékezések, rendezvények gazdagításához, valamint a vetélkedők, kiállítások és más versenyjellegű megmozdulások díjazásához.

Családi érdeklődés felkeltésére és kielégítésére törekszünk. Programunk arra az alapelvre épül, hogy a kor követelményeinek megfelelő környezeti kultúra megteremtése és minél szélesebb körű meghonosítása a családban kezdődik. A stúdium az iskolában folytatódik, és csak akkor hozhat eredményt, ha példa, élmény, ismeret együtt formálja a felnövekvő korosztályok szemléletét, magatartását, világképét.

Értékőrző, értékközvetítő kiadványaink, köztük a TermészetBÚVÁR magazin, a szívhez és az észhez együtt szólva egységes egészként jelenítik meg a hazát. Bemutatják természetes és al­kotott értékeit, ezzel is egyengetik megszerettetésének útját. Szemléletes példákkal bizonyítják az ember és a természet szoros kapcsolatát, egymásra utaltságát. A tőlünk földrajzilag távoli országok élőhelyeinek megismertetésével erősítik az egyetemesség, az összetartozás gondolatát.

Mindez együtt alkotó módon hozzájárul az általános és középiskolai tananyag foghíjainak pótlásához, illetve teljesebbé formálásához.

A TermészetBÚVÁR Alapítvány

  • programjai és működése pénzügyi feltételeinek megteremtésére, így a TermészetBÚVÁR magazin megjelentetésének finanszírozására pályázatokon vesz részt, adományokat, szponzori és egyéb támogatásokat gyűjt;
  • vállalkozási (kiadói) tevékenységet folytat, olyan nyereséges ismeretterjesztő, szemléletformáló és egyéb kiadványokat jelentet meg, amelyek bevételei hozzájárulnak anyagi helyzetének javításához.

 

 

A személyi jövedelemadó közcélra felajánlható 1
sz
ázalék
felbecsülhetetlen értékű segítségét ezúton is köszönjük!
Az adóforintok rendkívül fontos szerepet töltenek be ismeretterjesztő, szemléletformáló, tehetséggondozó programunk finanszírozásában és a kiadói gondozásunkban megjelenő TermészetBÚVÁR magazin életben tartásában.

 

 

 

Az Alapítvány Kuratóriuma

Elnök:

dr. Simon Tibor prof. emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora,

 

Tagok:

dr. Somfai Gábor Márk orvos,

Dosztányi Imre, a TermészetBÚVÁR főszerkesztője

 

 

A Felügyelő Bizottság

Elnök:

Császár Károlyné, mérlegképes könyvelő,

 

Tagok:

Andrássy Péter ny. középiskolai tanár, szaktanácsadó,

dr. Láng István akadémikus, az MTA elnökségének tagja

 

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS